Obchodné podmienky


1. Úvodné ustanovenia

Internetový obchod Prochytrehlavicky.cz prevádzkuje spoločnosť Babyonline, sro, IČO: 28296770, sídlom Brno - Řečkovice, Lacinova 1860/6, PSČ 62100 vedená v Obchodnom registri Okresného súdu v Brne, v oddiele C, vložke 59365 (ďalej tiež len "predávajúci" ).

Obchodné podmienky internetového obchodu sa riadi platnými a účinnými zákonmi Slovenskej republiky.
 

Tieto Obchodné podmienky (OP) ku kúpnej zmluve (kúpnou zmluvou sa na účely tohto zmluvného vzťahu rozumie predávajúcim potvrdená objednávka) sa vzťahujú na všetky tovary dodávané pre všetky fyzické a právnické osoby (kupujúcim), tak aj na platenú registráciu tretích osôb na portále www.prochytrehlavicky .sk v zmysle čl. 9 týchto OP. Ostatné ustanovenia týchto OP sa na platenú registráciu užijú obdobne, pokiaľ z týchto OP nevyplýva výslovne inak.


Všetky odchýlky od OP musí byť dojednané v písomnej forme, na základe dohody zmluvných strán. Dojednanie uvedená priamo v zmluve majú prednosť pred OP. Dojednanie uvedené v týchto OP majú prednosť pred príslušnými dispozitívnymi ustanoveniami Občianskeho zákonníka (zák. Č. 40/1964 Zb.).


Pre prípad, že kúpna zmluva nie je uzavretá v písomnej forme, považujú sa za súčasť ústnou formou uzavretej kúpnej zmluvy tiež tieto OP.
 

2. Ako objednávať

Objednať sa dá aj bez nutnosti sa registrovať.

Stačí si vybrať výrobok, ktorý si chcete objednať a kliknúť na symbol košíka.

Výrobok sa presunie do košíka a Vy môžete vyberať ďalšie výrobky, alebo vybraný tovar objednať podľa inštrukcií košíka.

Uskutočnením objednávky kupujúci vyjadruje jednak záväznosť svojej objednávky a jednak súhlas s týmito OP predávajúceho.

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (jednoduché potvrdenie doručenia objednávky sa za akceptáciu nepovažuje), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, prípadne doručením objednaného plnenia predávajúcim kupujúcemu.

Prijatie objednávky (akceptácia) obsahuje celkovú cenu objednávky a prehľad o druhu a množstva tovaru, náklady na dopravu a manipuláciu s tovarom.

3. Spôsob platby

a) Bankový prevod: tento spôsob platby Vám ušetrí podľa veľkosti objednávky najmenej 0,91 EUR. Po obdržaní objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet. Po obdržaní platby odošleme tovar a na Váš email zašleme potvrdenie o vybavení objednávky. Je dôležité uviesť správny variabilný symbol, aby sme platbu priradili k Vašej objednávke.
 

b) Dobierka: peniaze za tovar platíte až pri prevzatí od poštového doručovateľa alebo na pošte.

 

4. Dodacie podmienky a doprava tovaru

Ak nie je dohodnuté inak, je dodacia lehota do 5 dní (doba na odoslanie tovaru predávajúcim), od úhrady kúpnej ceny, pokiaľ nebola dohodnutá platba dobierkou.


Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie dohodnutej dodacej lehoty v prípade tzv. Vyššej moci (najmä prírodné katastrofy, štrajky, vojny, požiare, verejnoprávne prekážky, prekážky znemožňujúce dopravu). Predávajúci po pominutí prekážky vyššej moci dodá kupujúcemu tovar v dodatočnej lehote 5-tich pracovných dní.


Tovar je dodávaný formou poštových zásielok na doručovaciu adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

Dodanie Vami objednaného tovaru zaisťuje Zásilkovna a Slovenská pošta formou obchodného balíku alebo doporučeného písania, ktorý Vám bude dodaný na adresu uvedenú v objednávke. V prípade, že Vás pracovník Slovenskej pošty nezastihne, bude zásielka uskladnená na pošte po dobu 7 dní. Ďalšie dopravné spoločnosti potom zanechajú správu s kontaktom. Cena dopravy je od 3,37 EUR podľa typu a hmotnosti tovaru.


Ak neodoberie kupujúci objednaný tovar do 30 dní od výzvy k odberu, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 25% dohodnutej ceny. Právo na náhradu škody nie je zaplatením zmluvnej pokuty dotknuté.


Ak neodoberie kupujúci objednaný tovar do 6 mesiacov od výzvy k odberu, je predávajúci oprávnený s tovarom ľubovoľne naložiť.
 

5. Ceny

Na stránkach internetového obchodu Prochytrehlavicky.cz nájdete ceny s DPH. Ceny sú uvedené bez poplatku za poštovné, ktoré je pri objednávaní pripočítané podľa Vašej voľby platby. Pri vybavení a odoslaní objednávky Vám bude zaslaný daňový doklad súčasne s tovarom.

6. Záruka a reklamácie

Záručná doba na tovar je poskytovaná v dĺžke 2 rokov.


Reklamovateľné je tovar, ktorého kvalita alebo množstva sa odchyľuje od dohodnutých alebo bežných podmienok.


Ak zistí kupujúci akékoľvek vady, je povinný tovar zaistiť tak, aby nedochádzalo k jeho ďalšiemu poškodzovaniu.


Ak nedôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k dohode o inom spôsobe vybavenia reklamácie (napr. Telefonicky), tak je reklamáciu môže podliehať len písomne ​​formou poštových zásielok adresovaných na adresu miesta podnikania predávajúceho, a to zároveň spolu so zaslaním reklamovaného tovaru.


V reklamácii je nutné uviesť dátum dodania tovaru, číslo objednávky, druh tovaru, reklamované množstvo, popis chyby a ako sa prejavuje a uvedenie požiadaviek kupujúceho (či ak kupujúci preferuje odstránenie vady, výmenu tovaru, poskytnutie zľavy alebo odstúpenie od zmluvy). Pri neuvedení všetkých požadovaných údajov sa o dobu než budú doplnené, predlžuje doba na vybavenie reklamácie.


Zjavné vady a vady zistiteľné pri prehliadke tovaru je kupujúci povinný reklamovať ihneď pri prevzatí tovaru, neskôr k nim nebude prihliadať.


V prípade, že reklamácia bude predávajúcim zistená ako neoprávnená, bude tovar po úhrade nákladov na jeho zaslanie (opäť prevodom na účet predávajúceho pod prideleným variabilným symbolom) zaslaný späť kupujúcemu.


Za neoprávnené budú reklamácie považované najmä v prípade, že došlo k poškodeniu tovaru, bolo používané alebo skladované nevhodným spôsobom, a pod.

Predávajúci má na vybavenie reklamácie lehotu 30 dní od doručenia reklamácie. V prípade zvlášť zložitých (napr. Je nutná odborná konzultácia, a pod.) Môže byť táto lehota predĺžená až na dobu 60 dní, o čom však musí byť kupujúci vyrozumený, a to v 30 dňovej lehote od pôvodnej reklamácie.

7. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci, ktorý je pri uzavretí zmluvy dištančným spôsobom alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zároveň spotrebiteľom v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia plnenia. Kupujúci nemôže odstúpiť v níže uvedených prípadoch:

a) o poskytování  služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

d) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

e) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

f) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.


Pre vylúčenie pochybností platí, že nie je možné odstúpiť od uzavretia zmluvy na registráciu členstvo na portále, keď registráciou dochádza k splneniu záväzkov predávajúceho, ako prevádzkovateľa portálu.


Formulár na odstúpenie je pripojený na konci tohto článku OP.


Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.


V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho vráti predávajúci kupujúcemu po riadnom vrátení tovaru (osobným vrátenie alebo zaslanie tovaru späť predávajúcemu) zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady na dodanie tovaru, od ktorých budú odpočítané najnižšie náklady na dodanie tovaru, ktoré mohol kupujúci zvoliť, a to do 14 dní od odstúpenia prevodom na účet kupujúceho.


V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho nie je možné posielať tovar späť na dobierku, ale vždy len postupom podľa predchádzajúcej vety.


Formulár na odstúpenie od zmluvy:

Babyonline, s.r.o.,

Lacinova 1860/6,

62100 Brno - Řečkovice,

 

Vec: Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Oznamujem, že odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru .............................................................................................. .......................

Dátum objednania: .......................... . Dátum prijatia: ........................

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ...............................................................

Adresa spotrebiteľa: ..................................................................................
 

8. Ochrana osobných dát

Nakladanie s osobnými údajmi sa riadi podľa platných právnych predpisov, teda najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) jakožto i dalšími právními předpisy. 


Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že predávajúci o ňom zhromažďuje a spracováva osobné údaje v nevyhnutne potrebnom rozsahu pre potreby realizácie a evidencie kúpnej zmluvy.

Kupujúci potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach v zmysle GDPR.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený, s čímž vyslovujete realizací objednávky souhlas. Tento můžete kdykoliv bezplatně odvolat. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe súhlasu s týmto vyšetrovaním. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotaz

9. Ďalšie práva a povinnosti strán


Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.


Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania.


K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, s adresou P.O. BOX 29, Bajkalská 21/A , 827 99  Bratislava, webové stránky www.soi.sk. 

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.


Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností.

Náklady na komunikáciu na diaľku predávajúci kupujúcemu neúčtuje, keď kupujúci hradí náklady spočívajúce v zaistení si svojho internetového pripojenia, pričom v rámci komunikácie s predávajúcim nie je účtovaná žiadna zvýšená sadzba.

10. Kontaktné údaje

Ing. Lenka Poláková
E-mail: lenka.polakova@babyonline.cz
Telefón: +420 420 735 150 237

Odborný garant:
MUDr. Jana Martincová

E-mail: info@babyonline.cz
Telefón: +420 603 522 881
Vydavateľstvo Babyonline
IČ: 282 96 770


Naše ďalšie projekty: