Reklamácie a záručná doba


Záručná doba na tovar je poskytovaná v dĺžke 2 rokov.

Reklamovateľné je tovar, ktorého kvalita alebo množstva sa odchyľuje od dohodnutých alebo bežných podmienok.

Ak zistí kupujúci akékoľvek vady, je povinný tovar zaistiť tak, aby nedochádzalo k jeho ďalšiemu poškodzovaniu.

Ak nedôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k dohode o inom spôsobe vybavenia reklamácie (napr. Telefonicky), tak je reklamáciu môže podliehať len písomne ​​formou poštových zásielok adresovaných na adresu miesta podnikania predávajúceho, a to zároveň spolu so zaslaním reklamovaného tovaru.

V reklamácii je nutné uviesť dátum dodania tovaru, číslo objednávky, druh tovaru, reklamované množstvo, popis chyby a ako sa prejavuje a uvedenie požiadaviek kupujúceho (či ak kupujúci preferuje odstránenie vady, výmenu tovaru, poskytnutie zľavy alebo odstúpenie od zmluvy). Pri neuvedení všetkých požadovaných údajov sa o dobu než budú doplnené, predlžuje doba na vybavenie reklamácie.

Zjavné vady a vady zistiteľné pri prehliadke tovaru je kupujúci povinný reklamovať ihneď pri prevzatí tovaru, neskôr k nim nebude prihliadať.

V prípade, že reklamácia bude predávajúcim zistená ako neoprávnená, bude tovar po úhrade nákladov na jeho zaslanie (opäť prevodom na účet predávajúceho pod prideleným variabilným symbolom) zaslaný späť kupujúcemu.

Za neoprávnené budú reklamácie považované najmä v prípade, že došlo k poškodeniu tovaru, bolo používané alebo skladované nevhodným spôsobom, a pod.

Predávajúci má na vybavenie reklamácie lehotu 30 dní od doručenia reklamácie. V prípade zvlášť zložitých (napr. Je nutná odborná konzultácia, a pod.) Môže byť táto lehota predĺžená až na dobu 60 dní, o čom však musí byť kupujúci vyrozumený, a to v 30 dňovej lehote od pôvodnej reklamácie.


Naše ďalšie projekty: